Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují v souladu s ustanovením obchodního zákoníku smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím Martinem Tomášem, Sazovická 11, 155 21 Praha - Zličín, IČ 88503208, ČR a kupujícím prostřednictvím e-shopu. Provozovatelem e-shopu (elektronického obchodu) je Martin Tomáš.

Předmět plnění

 • Předmětem plnění je sjednaná dodávka zboží prostřednictvím objednávky z e-shopu.

Registrace a nákup v e-shopu

 • V českém jazykovém rozhraní e-shopu mohou nakupovat pouze řádně registrovaní zákazníci z České republiky. Žádost o registraci je možno vyplnit kdykoli, registrace je ovšem prováděna ručně. Zaregistrovány mohou být fyzické osoby, bydlištěm na území ČR a zboží je určeno pro území ČR.
 • Kupující odesláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží i s obchodními podmínkami.

Cena, placení a doprava

 • Kupní cena je sjednána na základě ceníku prodávajícího, který je platný v den, kdy kupující objednává zboží. Standardně je cena stanovena s DPH.
 • Zboží je expedováno od pondělí do pátku prostřednictvím České pošty, přepravní společností nebo je možnost osobního převzetí dle dohody.
 • Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny.
 • Kupující je povinen překontrolovat při převzetí stav zásilky neporušenost obalů. V případě pochybnosti o nepoškozenosti zásilky je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. Dojde-li k újmě na zboží během přepravy a kupující tuto skutečnost zjistí při předání přepravcem, posečká s převzetím, ihned kontaktuje prodávajícího a dohodne se na dalším postupu.

Dodací lhůta

 • Termín dodání zboží závisí na čase doručení objednávky z e-shopu.  Objednávky přijaté v pracovní den do 16:00 hod jsou expedovány v nejbližším termínu. Objednávky přijaté později budou expedovány následující pracovní den.
 • Odeslání zásilky je avizováno změnou stavu objednávky v e-shopu, v den odeslání v odpoledních hodinách.
 • Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně, dojde-li v průběhu zpracování objednávky k nedostupnosti některé objednané položky. Kupující je povinen částečné plnění předmětu dodávky převzít.
 • Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci.
 • Prodávající je v takovém případě povinen informovat kupujícího a má pak právo prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za škody vzniklé kupujícímu nesplněním dodávky.

Nevyzvednutí zásilky a storno objednávky po jejím odeslání

 • Každá objednávka je závazná. Pokud nebude zaslaná objednávka zákazníkem vyzvednuta (nebo bude objednávka stornována po jejím odeslání), bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 200,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), mohou být postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených, třetí osobě.
 • V případě nepřevzetí zásilky v úložní době, dochází ze strany zákazníka k porušení obchodních podmínek.
 • Smluvní pokuta zahrnuje vzniklé náklady za poštovné a blokování zboží, případně nevyžádané skladové zásoby ( v případě, že je zboží doobjednáváno ). Za tím účelem je vystavena zákazníkovi faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce.

Reklamace

 • Zjevné vady musí být kupujícím oznámeny prodávajícímu a to nejpozději do 5 dnů po převzetí zboží.
 • Pokud dodané zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vykazuje vady jiné, než odpovídá obvyklému používání nebo opotřebení, má zákazník právo uplatnit reklamaci. Reklamace se uplatňuje prostřednictvím elektronického obchodu (e-shopu) v sekci Reklamace. Reklamované zboží včetně dokladu o nákupu je třeba zaslat doporučeně na adresu prodávajícího.
 • Reklamace na zboží je prodávajícím vyřízena neprodleně, je-li náhradní zboží skladem. Není-li zboží okamžitě dostupné, reklamace se řeší dohodou s kupujícím (posunutí termínu náhradního dodání, eventuelně vystavení dobropisu).
 • V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Závěr

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné pro obchodní styk kupujícího prostřednictvím elektronického obchodu (e-shopu) v českém jazykovém rozhraní prodávajícího na webové adrese www.tetajanka.cz